Warenkorb

Regulamin konkursu Facebook

Regulamin konkursu Facebook z dnia 14.11.2020-20.11.2020

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Nuubag sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, przy ul. Kalcytowej 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000777252 Kapitał zakładowy 5.000 zł w całości wpłacony, NIP: 8842796558 REGON: 382861393
2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/nuubag.official/ (zwanej dalej
“Fanpage”) 

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć
skończone 18 lat.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest dodanie komentarza ze zdjęciem pod postem konkursowym lub umieszczenie zdjęcia w serwisie Instagram z oznaczeniem hashtagiem #lovenuubag
6. Konkurs trwa od 14.11.2020 do 20.11.2020 do godziny: 23:59
7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 21.11.2020 za pośrednictwem Fanpage’u.
8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia z jednym lub kilkoma produktami NuuBag. Wykonane zdjęcie należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym lub w serwisie Instagram z oznaczeniem hashtagiem #lovenuubag . Uczestnik konkursu musi być autorem zdjęcia.
11. W konkursie zostanie wybranch 6 zwycięzców.
10. Organizator zastrzega prawo do nagrodzenia większej liczby uczestników w przypadku dużego zainteresowania konkursem.
11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem posta na Fanpage’u 

Nagroda

Nagrodami w konkursie są:

1 dowolny produkt ze sklepu internetowego NuuBag.pl, 2 bony zniżkowe o wartość 100 PLN na wszystkie produkty ze sklepu internetowego NuuBag.pl oraz 3 bony zniżkowe o wartości 50 PLN na wszystkie produkty ze sklepu internetowego NuuBag.pl. Bony zniżkowe nie dotyczą produktów przecenionych i nie łączą się z innymi promocjami. Bony zniżkowe ważne są do 31.12.2020. Zwycięzcy konkursu winni skontaktować się z organizatorem konkursu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców konkursu, celem podania adresu do wysyłki nagrody lub odebrania bonu żnikowego.
12. Nagrodę organizator wyśle do zwycięzcy drogą pocztową na koszt organizatora w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenie wyników.
13. Zwycięzcy wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na Fanpage’u w poście, w którym podani zostaną zwycięzcy konkusu.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie

Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia zwycięzców.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listempoleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.